Diterbitkan: April 1, 2023
Kemas kini kali terakhir: Oktober 1, 2023

Memandangkan MMC Hardmetal (Thailand) Co., Ltd. sebuah syarikat yang berdaftar di Thailand (secara kolektif, “MMC Hardmetal (Thailand)”, “kami”) yang mengendalikan laman Web (https://www. mmc-carbide.com/sea/, termasuk subdirektorinya (secara kolektif, “laman Web kami”, “laman Web ini”) dan memberikan anda perkhidmatan kami, kami mengumpul, menyimpan, menggunakan, menjana dan memindahkan (secara kolektif, “memproses”) maklumat peribadi mengenai anda. Apabila kami memproses maklumat peribadi anda, kami menghormati hak anda dengan privasi dan berjanji untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang terpakai di setiap negara, termasuk Akta Perlindungan Maklumat Peribadi Thailand. Di bawah adalah dasar privasi kami mengenai cara kami memproses dan melindungi maklumat peribadi anda.

Kami mungkin memberikan maklumat lanjut yang diperlukan bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan dalam lampiran. Sekiranya terdapat percanggahan antara dasar privasi ini dengan mana-mana lampiran, lampiran hendaklah diutamakan setakat konflik tersebut.

1. ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

Kami, MMC Hardmetal (Thailand), bertanggungjawab untuk memproses maklumat peribadi anda yang dikumpul melalui laman Web ini.

2. APA DATA YANG KAMI KUMPUL?

Kami mengumpul kategori maklumat peribadi anda yang berikut:

 • Maklumat akaun (maklumat akaun anda untuk menggunakan fungsi MyPage di laman Web kami, termasuk ID pengguna dan kata laluan);
 • Maklumat pelanggan dan hubungan (maklumat peribadi asas anda untuk mengenal pasti anda dan menghubungi anda, termasuk nama, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, nombor telefon, alamat kediaman, nama syarikat, gelaran dan nama institusi pendidikan jika anda seorang pelajar);
 • Pengecam dalam talian (interaksi anda dengan laman Web kami, termasuk sejarah penyemakan imbas, alamat Protokol Internet (alamat harta intelek), sejarah log masuk, negara yang sepadan dengan alamat harta intelek anda);
 • Maklumat pertanyaan (maklumat pertanyaan anda dan interaksi seterusnya dengan kami); dan
 • Maklumat peribadi lain yang kami kumpulkan melalui penggunaan laman Web kami.

3. BAGAIMANA KAMI KUMPUL MAKLUMAT PERIBADI ANDA DAN APA AKIBATNYA JIKA ANDA TIDAK MEMBEKALKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Kami mengumpul maklumat peribadi anda terus daripada anda dalam pelbagai konteks melalui laman Web kami, termasuk:

 • Apabila anda mendaftar akaun untuk menggunakan fungsi MyPage;
 • Apabila anda berinteraksi dengan laman Web kami;
 • Apabila anda membuat pertanyaan; dan
 • Apabila anda mendaftar untuk menghadiri pameran produk kami, acara pemasaran lain atau acara merekrut.

Kami juga mungkin secara tidak langsung mengumpul maklumat peribadi anda daripada Google, yang merupakan pembekal perkhidmatan analitik laman mengenai penggunaan laman Web (Google Analytics) atau daripada Teknologi Geolokasi, yang merupakan pembekal pangkalan data geolokasi harta intelek.

Mungkin terdapat keadaan di mana penyediaan maklumat peribadi anda kepada kami diperlukan, termasuk apabila perlu untuk membuat dan melaksanakan perjanjian dengan kami dan di mana ia menurut kewajipan di bawah undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Jika anda tidak memberikan kami maklumat yang sangat diperlukan atau maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tidak tepat, anda mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan laman Web, termasuk fungsi MyPage, membuat pertanyaan dan pendaftaran kepada acara-acara kami. 

4. TUJUAN

Kami memproses maklumat peribadi anda yang diterangkan di atas untuk tujuan berikut (dalam skop yang diperlukan untuk setiap tujuan, termasuk pendedahan kepada penerima masing-masing bawah seksyen 9 di bawah):

 • Mengurus dan melindungi akaun anda;
 • Memperibadikan (termasuk analisis usaha, minat dan keperluan anda) maklumat yang kami berikan kepada anda tentang perkhidmatan dan produk kami berdasarkan interaksi anda dengan laman Web kami;
 • Mengendalikan aktiviti jualan dan pemasaran (termasuk aktiviti pemasaran menggunakan analisis usaha, minat dan keperluan anda);
 • Memproses transaksi anda;
 • Meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan, kandungan laman Web kami dan pengalaman anda dengan laman Web kami (termasuk meningkatkan kualiti menggunakan analisis usaha, minat dan keperluan anda);
 • Membangunkan (termasuk perancangan dan pembangunan menggunakan analisis usaha, minat dan keperluan anda) produk dan perkhidmatan baharu kami;
 • Menjawab pertanyaan anda;
 • Mengesan, menyiasat dan/atau mencegah aktiviti yang tidak dibenarkan, penipuan atau menyalahi undang-undang; dan
 • Melindungi kepentingan sah kita.

5. MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

Secara lazim, kami tidak mengumpul kategori sensitif maklumat peribadi anda (sebagai contoh, asal-usul kaum atau etnik, kepercayaan agama atau falsafah, data kesihatan) seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Jika kami tidak dapat mengelak daripada mengumpul kategori sensitif maklumat peribadi anda, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bawah undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk mendapatkan persetujuan daripada anda.

6. MAKLUMAT PERIBADI KANAK-KANAK

Laman Web ini tidak diniatkan untuk orang belum dewasa. Jika kami perlu mengumpul maklumat peribadi kanak-kanak, kami akan mengambil langkah yang perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan seperti mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah.

7. COOKIES

Cookies ialah fail teks kecil yang dihantar oleh laman Web kami ke peranti terminal anda untuk tujuan menyimpan rekod tertentu. Storan tempatan juga distrukturkan supaya maklumat disimpan pada pelayar terminal anda untuk menyimpan rekod tertentu.

Dengan menggunakan Cookies dan sebagainya:

 1. Peranti terminal anda (sebagai contoh, penyemak imbas) mengingati pilihan anda (sebagai contoh, bahasa yang digunakan), aktiviti (sebagai contoh, status log masuk) dan maklumat produk yang didaftarkan pada senarai anda di laman Web kami, supaya kami boleh menyampaikan pengguna yang diperibadikan dan lebih baik pengalaman di laman Web kami (Cookies penting); dan
 2. Kami boleh menjejaki interaksi anda dengan laman Web kami, memberikan kami pandangan yang berguna dan penting untuk menambah baik laman Web kami dan menyampaikan maklumat diperibadikan yang lebih berkemungkinan menarik minat anda (prestasi Cookies).

Jika undang-undang dan peraturan yang berkenaan memerlukan kami untuk mendapatkan persetujuan anda terhadap tetapan Cookies kami, kami meminta anda untuk memberikan persetujuan tersebut.

8. PENYIMPANAN (berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda?)

Kami mengekalkan maklumat peribadi anda yang diterangkan di atas selagi ia perlu untuk tujuan yang diterangkan di atas dan selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Untuk menentukan istilah yang sesuai untuk penyimpanan maklumat peribadi, kami akan memberi pertimbangan kepada jumlah, sifat dan kerahsiaan maklumat peribadi, potensi risiko kerosakan akibat penggunaan tidak wajar atau pendedahan maklumat peribadi, tujuan kami memproses maklumat peribadi dan sama ada tujuan tersebut boleh dicapai dengan cara lain, dan keperluan undang-undang yang berkenaan. Kami memusnahkan atau memadam maklumat peribadi anda yang dikumpul apabila kami tidak lagi memerlukannya, menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan dan prosedur kami yang ditetapkan.

9. PENZAHIRAN (dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi anda?)

Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah, kami mendedahkan kategori maklumat peribadi tertentu anda setakat yang diperlukan untuk tujuan yang diterangkan di atas kepada penerima masing-masing. 

Kategori maklumat peribadi yang akan didedahkan  Penerima-penerima Negara penubuhan penerima
Maklumat pendaftaran semasa mendaftar akaun dan butiran mengenai pertanyaan Entiti MMC Hardmetal (Thailand) Tempatan dan/atau pengedar tempatan yang kami perlukan untuk berkongsi maklumat peribadi anda untuk menjawab pertanyaan anda – anda boleh melihat entiti dan pengedar kumpulan kami di setiap rantau di https://www.mmc-carbide.com/sea/company/office Tersedia dalam laman Web yang sama
Maklumat pendaftaran semasa mendaftar akaun, butiran interaksi dengan laman Web kami, dan pertanyaan anda Salesforce, penyedia perkhidmatan automasi pemasaran kami (Marketing Cloud Account Engagement, dahulunya Pardot). Amerika Syarikat
Interaksi anda dengan laman Web kami Pembekal perkhidmatan analisis laman kami (Google Analitis*), termasuk Google dan pembekal pangkalan data geolokasi harta intelek kami, Teknologi Geolokasi Google: Amerika Syarikat

Teknologi Geolokasi: Jepun
Nama, alamat hubungan, nama syarikat dan maklumat peribadi anda disimpan dalam log akses laman Web kami Mitsubishi Materials Corporation dan NTT Data Frontier, kontraktor kami yang membantu kami mengendalikan laman Web kami Jepun

Apabila penerima masing-masing adalah pemproses data yang memproses data bagi pihak kami, kami memastikan bahawa pemproses data tersebut mempunyai langkah perlindungan data yang sesuai berdasarkan kontrak pemprosesan data antara pemproses tersebut dan kami dengan mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

*Mengenai Google Analitis (Google Analytics)

Untuk maklumat mengenai cara Google Analitis (Google Analytics) mengumpulkan dan menggunakan maklumat, sila rujuk: www.google.com/policies/privacy/partners. Jika anda ingin menghentikan penggunaan Google Analitis, sila akses: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. PEMINDAHAN DATA MERENTAS SEMPADAN

Di mana pendedahan kami tentang maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan bawah seksyen 9 di atas merupakan pemindahan maklumat peribadi merentas sempadan seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang perlindungan data yang berkenaan, kami meminta anda memberi kebenaran kepada kami, atau sebaliknya mengambil langkah perlindungan data yang sesuai seperti yang dikehendaki oleh undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

11. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA KESELAMATAN DATA ANDA?

Kami melantik seseorang yang bertanggungjawab untuk perlindungan data di setiap bahagian yang memproses maklumat peribadi, memastikan maklumat peribadi tepat dan terkini, dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, penyalahgunaan dan akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan. Kami menetapkan peraturan dalaman untuk memproses maklumat peribadi, memastikan pekerja kami, termasuk pengarah, pegawai, pekerja sepenuh masa dan sambilan, dan pekerja sementara, dimaklumkan tentang peraturan, dan melaksanakan, mengekalkan dan mengemas kini peraturan secara berterusan.

12. HAK UNDANG-UNDANG ANDA

Dengan syarat bahawa syarat tertentu dipenuhi, anda mempunyai hak tertentu dengan maklumat peribadi anda seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Contoh hak undang-undang tersebut ialah:

 • Hak untuk mengakses - Anda mempunyai hak untuk membuat siasatan, menyemak dan meminta kami untuk salinan maklumat peribadi anda yang kami pegang;
 • Hak untuk membetul- Anda mempunyai hak untuk meminta kami membetulkan mana-mana maklumat peribadi anda yang kami pegang yang anda percaya adalah tidak tepat. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami melengkapkan maklumat peribadi anda yang kami pegang yang anda percaya tidak lengkap;
 • Hak untuk memadam - Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda, di bawah syarat tertentu;
 • Hak untuk menyekat pemprosesan - Anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda, di bawah syarat-syarat tertentu;
 • Hak untuk membantah pemprosesan - Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami, di bawah syarat-syarat tertentu; dan
 • Hak untuk menarik balik persetujuan - Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda di mana asas undang-undang untuk pengendalian maklumat peribadi anda adalah persetujuan. Apabila anda telah menarik balik persetujuan anda, kesan rawatan yang dilakukan sebelum penarikan persetujuan anda tidak akan terjejas.

Jika anda membuat permintaan sedemikian, kami akan membalas permintaan anda dalam tempoh masa yang munasabah seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang hak anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bahagian 14 di bawah.

13. ADUAN

Anda boleh membuat aduan mengenai cara kami memproses maklumat peribadi anda dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data.

14. PERTANYAAN

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, sila hubungi:
Pengurus Privasi (Privacy Manager)
MMC Hardmetal (Thailand)
E-mel: mb-mmctsale@mmc.co.jp
Nombor telefon: +66-2661-8170

15. Konflik

Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris pernyataan privasi ini dengan versi yang diterjemahkan dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

16. PINDAAN DASAR INI

Jika kami meminda dasar ini (termasuk lampirannya), kami boleh meminda dasar itu secara keseluruhan atau sebahagiannya, atau menambahnya, dengan memberitahu anda dengan menyiarkan di laman Web, menghantar e-mel kepada anda atau oleh pihak lain. kaedah yang kami tentukan sesuai (jika terdapat kaedah yang diperlukan di bawah undang-undang atau peraturan yang berkenaan, menurut kaedah itu). Dalam kes sedemikian, dasar yang dipinda akan digunakan dari awal tarikh anda mula-mula mengakses laman Web selepas menerima pemberitahuan dan tarikh yang dinyatakan pada pemberitahuan. Jika terdapat prosedur lain yang perlu di bawah undang-undang peraturan yang berkenaan, kami akan melaksanakan prosedur tersebut.

Lampiran

Lampiran terpakai atas pengguna di Malaysia